Presentació

L’any 1975 els autors d’aquest catàleg érem estudiants de primer curs d’antropologia a la Universitat de Barcelona, interessats per determinades manifestacions de la cultura tradicional catalana. Aquest interès ens va dur ben aviat a descobrir els folkloristes i, amb ells, l’obra de Joan Amades. Tot regirant els catàlegs de la Biblioteca de Catalunya i de la Biblioteca de l’Institut Municipal d’Historia de Barcelona ens vam començar a fer una idea de l’amplitud de la producció d’aquest autor i ens vam plantejar la conveniència de fer-ne un petit inventari per al nostre ús abans d’emprendre cap altre treball. Un cop iniciat aquest inventari vam tenir notícia de l’existència de la biblioteca privada de l’autor, aleshores encara conservada al seu antic domicili gràcies a la tenacitat de Consol Mallofrè, principal col·laboradora del folklorista i millor coneixedora de la seva obra. La coneixença de Consol Mallofrè i de la biblioteca de Joan Amades van trastocar completament els nostres propòsits. Allò que inicialment havia començat com un modest inventari per a l’ús d’alguns estudiants escassament documentats es va convertir rapidament en un projecte de catalogació, localització i descripció de tots els escrits publicats i inèdits del folklorista més prolífic que ha donat mai el nostre país. L’incert futur que amenaçava aleshores la biblioteca de Joan Amades -actualment adquirida per la Generalitat- feia encara més necessària i peremptòria la catalogació i, així, aquell treball en el qual pensàvem esmerçar unes poques setmanes va deixar pas a uns quants mesos de feina que van donar com a fruit el catàleg que ara teniu a les mans.

Com resta dit, aquest catàleg pretén constituir un inventari exhaustiu dels escrits de Joan Amades i, en qualsevol cas , creiem poder garantir que no hi ha cap omissió d’importància. El conjunt esta ordenat en forma de fitxer estructurat en cinc parts que corresponen respectivament a: Obres publicades, Articles i separates, Col·laboracions periòdiques a la premsa i la radio, Escrits inèdits i Escrits sobre entomologia, esperanto i grafologia -activitats marginals a les quals es dedica l’autor en la seva joventut. Dintre de cada apartat els títols han estat ordenats cronològicament. Un índex alfabètic de títols final pretén de facilitar-ne la localització en el conjunt del fitxer. A cada fitxa hem mirat d’abocar-hi el màxim de dades d’identificació encara que, de vegades, no hem reeixit en l’intent, sobretot pel que fa als manuscrits, sovint sense any de redacció i d’imprecisable nombre de pàgines -en alguns casos només són un manat de fitxes. Pel que fa a les obres publicades, les dades d’identificació són habitualment clares. Cal entendre només que moltes vegades l’autor és el seu propi editor i el que s’expressa a continuació del títol és la impremta que es féu càrrec del tiratge del llibre. Les obres publicades són, en general, il·lustrades, i, en aquest sentit, pot ser que manqui ocasionalment alguna dada; en tot cas, en les obres on la il·lustració té un paper important, hem procurat de remarcar-ho. A continuació d’aquestes dades, i sobretot pel que fa a les obres publicades i als títols més importants entre el material inèdit i els articles, hem procurat de donar un aclariment concís referent al contingut de l’obra. Això ho hem fet de dues maneres: bé per mitja de l’índex quan aquest existeix i és prou explícit, bé afegint un comentari explicatiu de part nostra en els altres casos. En alguns casos, quan el títol mateix és prou clar i expressa el contingut millor del que ho podríem fer nosaltres, hem omes tot el comentari.

Han estat de gran utilitat per a l’elaboració del nostre inventari les Notes bibliogràfiques editades pel mateix autor l’any 1955, si bé han estat utilitzades exclusivament com a element de confrontació per comprovar la justesa del nostre treball. Les diferencies més notables entre aquestes notes i el present catàleg, al marge del major nombre de dades que aquest incorpora, fan referencia a la notable actualització que el nostre treball suposa, tant pel que fa a les obres publicades posteriorment a 1955 com als manuscrits i arreplecs de fitxes no inclosos per l’autor en aquell recull o elaborats o refosos posteriorment. Altrament, la relació de col·laboracions a la premsa i a la ràdio els és principalment deguda, així com, en part, els epígrafs sota els quals hem agrupat els títols.

Des de 1917, any de publicació del primer escrit folklòric de Joan Amades, fins a 1959, data de la seva mort, el nostre inventari aboca cent vint-i-dues obres publicades, a més a més de dos centenars d’articles i d’escrits inèdits, sense comptar les reedicions i les edicions de materials inèdits que s’han fet aquests darrers anys. Això no vol dir tanmateix que cada títol es correspongui amb un treball original; ben altrament, sovint els treballs s’involucren els uns en els altres fins a confegir les grans obres de recopilació i síntesi més conegudes, de tal manera que, per utilitzar adequadament aquest catàleg cal tenir present l’existència d’un bloc fonamentals: La “Biblioteca de Tradicions Populars” (BTP) (42 volums sobre temes monogràfics de cultura tradicional, editats pel mateix autor entre 1933 i 1939); el conjunt d’obres de gran format dedicades a la imatgeria tradicional catalana, principalment: Les auques (1931), Els soldats (1933-36) i Els goigs (1948); el Costumari català (cinc volums monumentals, ordenats segons el curs i l’any, editats entre 1950 i 1956); El Folklore de Catalunya (tres volums, també molt extensos, dedicats respectivament a Rondallística (I), Cançoner (II) i Costums i creences (III), editats entre 1950 i 1969). A continuació, caldria arrenglerar-hi d’altres obres que, sense tenir l’extensió de les anteriors, arrepleguen sovint bona part de la tasca de Joan Amades envers alguns temes: Les diades populars catalanes (1932-1949), Gegants, nans i altres entremesos (1934), Diccionari de la dansa, dels entremesos i dels instruments de música i sonadors (1936), El pessebre (1946) i el Refranyer català comentat (1951), així com la serie Art popular (1937-1952), i les antologies: Les cent millors cançons populars (1948), Les cent millors rondalles populars (1948), Les cent millors cançons de Nadal (1949), Les cent millors llegendes populars (1953) i Els cent millors romanços populars (1955). D’entre les obres que s’ocupen d’una àrea geogràfica o d’un indret determinat caldria destacar els dos llibres dedicats a Montserrat (1953 i 1959), El Pirineu, tradicions i llegendes (1949), les Xilografies gironines (1947-48) i Poblet , tradicions i llegendes (1974). A part de les obres de recopilació cal destacar alguns articles de caràcter teòric: Iniciació al folklore, involucrat en el tercer volum de Folklore de Catalunya (1969), El Folklore a Catalunya (1974) i els pròlegs de la Rondallística(1950), primer volum del Folklore de Catalunya, i del Cançoner (1951), segon volum d’aquesta mateixa obra.

A grans trets podríem ordenar tota aquesta vasta producció en tres etapes. La primera, que és una etapa d’iniciació i tempteigs, abasta des del seu primer escrit sobre folklore, el 1917, fins als anys trenta i es caracteritza per una producció molt tímida i minsa. Contràriament, la segona etapa, que compren la dècada dels anys trenta, és extraordinàriament prolífica. Durant aquesta època publica els quaranta-dos volums de la “Biblioteca de Tradicions Populars”, a part d’altres obres. És una època durant la qual desenvolupa un reguitzell de temes monogràfics que seran els fonaments de les grans recopilacions posteriors. Finalment, hi ha una tercera etapa que s’inicia després del parèntesi obligat de la postguerra, a mitjan anys quaranta, i arriba ja fins a la seva mort el 1959. En aquest període, a part de continuar treballant en altres monografies i reculls esparsos -com la inacabada Bibliografia folklòrica catalana-, Amades es concentra en la preparació de les seves obres més extenses i conegudes, compendi, en certa manera, de tot el seu treball anterior, principalment el Costumari català, el Folklore de Catalunya i la Passejada llegendària pels carrers de Barcelona (publicada, per imposició editorial, amb el títol d’Histories i llegendes de Barcelona. Passejada pels carrers de la ciutat vella, 1984). Durant aquests anys publica també les populars antologies a les quals ens hem referit anteriorment.

Des del moment de la seva redacció fins al present, aquest catàleg ha anat circulant fotocopiat de mà en mà entre un bon nombre de persones interessades en l’obra de Joan Amades i que n’han tingut coneixement; d’altra banda, el 1980 fou distingit amb un accèssit al premi Ramon d’Alós de l’Institut d’Estudis Catalans, però, fins avui, no s’havia donat mai l’avinentesa de publicar-lo. Ara que aquesta avinentesa es presenta amb motiu de la celebració de l’aniversari de Joan Amades, ateses les edicions i reedicions que s’han fet durant aquests anys, ha calgut actualitzar el recull. Els encarregats d’aquesta tasca han estat Albert Llarroya, Jesús Polo i Cinta Pujol, tres nous estudiants d’antropologia que han pres simbòlicament el relleu d’aquells que ara fa quinze anys es van començar a intricar en el món ric i complex del folklore.

Llorenç Prats